Handgemaakte sieraden van de hoogste kwaliteit

Garantie en certificering

Wij werken alleen op afspraak

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

MARCEL VERMEULEN JUWELIER & GOUDSMID B.V.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders:

 

 1. Marcel Vermeulen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Marcel Vermeulen Juwelier & Goudsmid B.V. gevestigd aan ade Prinsestraat 5 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74458604, en met het BTW-nummer 859909499;
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Marcel Vermeulen een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Marcel Vermeulen heeft ontvangen of met wie Marcel Vermeulen in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Marcel Vermeulen enige rechtshandeling verricht;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marcel Vermeulen en de klant;
 4. Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 5. Website: de websites die door Marcel Vermeulen worden beheerd, zijnde: www.marcelvermeulen.comwww.mv-gems.comwww.zegelring.eu en www.verlovingdring.com, en de websites van derden waarop Marcel Vermeulen zijn sieraden aanbiedt en verkoopt. 

 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Marcel Vermeulen en de klant waarop Marcel Vermeulen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Marcel Vermeulen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien Marcel Vermeulen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marcel Vermeulen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 6. Marcel Vermeulen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 7. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 8. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Marcel Vermeulen is niet gebonden aan zijn aanbod of offerte indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn catalogi, e-mailberichten, offerte of op de website.
 3. Vermelde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden sieraden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 6. Het assortiment van Marcel Vermeulen kan te allen tijde gewijzigd worden.

 

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, HERROEPINGSRECHT EN ACCOUNT

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  - De klant het aanbod van Marcel Vermeulen heeft aanvaard;
  - De klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
 2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, wordt via de e-mail een bevestiging naar de klant gestuurd. Indien de klant geen bevestigingsmail van Marcel Vermeulen heeft ontvangen, dan kan de klant contact opnemen met Marcel Vermeulen om na te vragen of de bestelling in goede orde is ontvangen.
 3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 4. De klant kan de overeenkomst of een gedane bestelling niet kosteloos annuleren of ontbinden en Marcel Vermeulen kan nimmer verplicht worden een verkocht sieraad terug te nemen, tenzij de klant een beroep toekomt op het herroepingsrecht.
 5. De consument die via de website een sieraad besteld heeft kan de overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij artikel 4.6 van toepassing is. Voor meer informatie over het herroepingsrecht kan het retourbeleid van Marcel Vermeulen worden geraadpleegd, zie [link naar retourbeleid].
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de bestelling van een sieraad dat naar de specificaties van de klant vervaardigd is (maatwerk).
 7. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die in de winkel van Marcel Vermeulen tot stand zijn gekomen.
 8. Het herroepingsrecht geldt niet voor de klant zijnde een rechtspersoon of de klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
 9. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Marcel Vermeulen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

  

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN CONFORMITEIT

 1. Marcel Vermeulen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reparaties en/of overige werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant worden uitgevoerd voor rekening en risico van de klant.
 2. Marcel Vermeulen heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Marcel Vermeulen staat ervoor in dat het sieraad voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien de klant een sieraad met een edelsteen koopt, dan staat Marcel Vermeulen in voor de echtheid van de edelsteen.

 

ARTIKEL 6 NATUURLIJKE MATERIALEN

 1. Aangezien de sieraden bestaan uit natuurlijke materialen, kunnen voorbeelden van de sieraden of voorbeelden van onderdelen van de sieraden slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
 2. Doordat het geleverde sieraad bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het sieraad of een onderdeel daarvan, niet aan Marcel Vermeulen worden toegerekend. Derhalve wordt op geleverde sieraden of op onderdelen daarvan geen garantie gegeven.

 

 ARTIKEL 7 SIERADEN DIE SPECIFIEK VOOR DE KLANT WORDEN GEMAAKT

 1. Indien het sieraad specifiek voor de klant wordt gemaakt en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp, de maat of aan de materialen daarvan het sieraad wordt gemaakt, dan dient de klant Marcel Vermeulen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Marcel Vermeulen laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
 2. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het sieraad gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

  

ARTIKEL 8 GOEDEREN VAN DE KLANT EN RETENTIERECHT

 1. Indien Marcel Vermeulen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant onder zich heeft, zoals sieraden, stenen of ontwerpen, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. Marcel Vermeulen zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van hem in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 8.1 omschreven goederen te voorkomen.
 3. Marcel Vermeulen is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van, het verliezen van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat Marcel Vermeulen de goederen onder zich heeft.
 4. Alle bewaring/opslag van goederen bij Marcel Vermeulen zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Marcel Vermeulen hanteert voor het uitvoeren van werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant zijn ook niet op het verzekeren van deze goederen afgestemd.
 5. Marcel Vermeulen is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

  

ARTIKEL  9 VERZENDKOSTEN EN LEVERING

 1. Indien de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, dan wordt de bestelling verzekerd opgestuurd naar het door de klant opgegeven afleveradres. Eventuele douanekosten zijn voor rekening van de klant.
 2. De vermelde prijzen op de website zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
 3. Nadat de bestelling is opgestuurd, ontvangt de klant via de e-mail een track & trace code waarmee de klant het pakket met zijn bestelling kan volgen.
 4. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
 5. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding.
 6. De klant is verplicht het geleverde in ontvangst te nemen, tenzij de klant terecht een beroep doet op zijn herroepingsrecht. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag en verzekering, voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 10 RISICO-OVERGANG

Bij de bestelling via de website gaat het risico van verlies of beschadiging van het  sieraad, over op de klant  op het moment dat het sieraad aan de klant bezorgd is. 

  

ARTIKEL 11 BETALING

 1. Marcel Vermeulen heeft het recht een aanbetaling of gehele vooraf betaling van de klant te vorderen. Een (gedeeltelijke) voorafbetaling wordt middels een individueel beding, bijvoorbeeld via de e-mail, met de klant overeengekomen.
 2. Indien de klant het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Marcel Vermeulen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het bedrag betaald is. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit de opschorting. De klant wordt via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.
 3. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag te betalen binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
 4. Betaling van de bestelling die geplaatst is op een website die door Marcel Vermeulen wordt beheerd kan op de volgende wijzen: [opsomming van betaalmogelijkheden].
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Marcel Vermeulen ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de klant. Bij de consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Marcel Vermeulen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

 1. Marcel Vermeulen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  - een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
  - enige daad of nalatigheid van de klant of diens ondergeschikten.
 2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het sieraad werkelijk heeft. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 3. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Marcel Vermeulen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor schade aan het sieraad, door bijvoorbeeld ondeskundig of onvoorzichtig gebruik.
 5. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van goederen of gebrekkige goederen van de klant waaraan Marcel Vermeulen werkzaamheden verricht.
 6. Marcel Vermeulen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Marcel Vermeulen in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 7. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Marcel Vermeulen geleverde sieraad, sluit Marcel Vermeulen iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.
 8. Marcel Vermeulen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vallen van een steen uit een sieraad dat door Marcel Vermeulen geleverd, bewerkt, behandeld of gerepareerd is, tenzij de klant bewijst dat het uitvallen van de steen het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Marcel Vermeulen.
 9. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 10. Marcel Vermeulen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, opgelegde boetes, arbeidskosten, reputatieschade, vertragingsschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 11. Indien Marcel Vermeulen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marcel Vermeulen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Marcel Vermeulen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Marcel Vermeulen beperkt tot het bedrag dat Marcel Vermeulen aan de klant in rekening heeft gebracht voor de levering, bewerking, behandeling of reparatie van het sieraad waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

ARTIKEL 13 OVERMACHT

 1. Marcel Vermeulen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van  gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Marcel Vermeulen liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, zoals: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; extreme weersomstandigheden; epidemieën; pandemie; natuurramp; terrorisme; diefstal; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de sieraden of onderdelen van de sieraden; verlies of beschadigingen van sieraden bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Marcel Vermeulen door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Marcel Vermeulen of van zijn leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Marcel Vermeulen of zijn leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Marcel Vermeulen of van een door Marcel Vermeulen ingeschakelde derde partij ten gevolge waarvan Marcel Vermeulen zijn verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van Marcel Vermeulen langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

  

ARTIKEL 14 KLACHTEN EN KLANTENSERVICE

 1. De klant dient het sieraad direct na de levering te controleren op gebreken. Klachten over het geleverde sieraad dienen onverwijld na de levering aan Marcel Vermeulen kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten worden niet in behandeling genomen indien de klant het sieraad niet geregeld door Marcel Vermeulen heeft laten controleren of schoonmaken of indien een gebrek aan het sieraad het gevolg is van:
  - normale slijtage;
  - onoordeelkundig gebruik;
  - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door de klant of door een derde;
  - wijzigingen of reparaties door de klant of door een derde;
  - Stoten of vallen van het sieraad.
 3. Het recht op reclame vervalt ten aanzien van de door of namens de klant bewerkte en/of verwerkte goederen.
 4. De klant dient Marcel Vermeulen de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Marcel Vermeulen van de klant verlangen dat de klant het sieraad voor eigen rekening en risico naar Marcel Vermeulen terugstuurt. Indien is aangetoond dat het sieraad op het moment van levering gebrekkig was, dan:
  - dient de klant Marcel Vermeulen de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen; 
  - worden de verzendkosten voor het terugsturen van het sieraad aan de klant vergoed.
 5. Door de klant geretourneerde sieraden worden op echtheid gecontroleerd.
 6. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Marcel Vermeulen. De klantenservice van Marcel Vermeulen is op de volgende wijzen bereikbaar:
  - Via de e-mail: info@marcelvermeulen.com;
  - Telefonisch: + 31 70 345 33 33 op dinsdag t/m zaterdag van 11:00 t/m 17:00 uur, met uitzondering van in Nederland officieel erkende feestdagen.
 7. Bij Marcel Vermeulen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Marcel Vermeulen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

ARTIKEL 15 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle door Marcel Vermeulen verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Marcel Vermeulen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden waaronder uitdrukkelijk bedoeld (digitale) tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., dan is de klant gehouden om Marcel Vermeulen alle schade te vergoeden die hij daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor de klant zijn gemaakt.
 3. Het is de klant niet toegestaan Marcel Vermeulen een opdracht te geven tot het vervaardigen van een sieraad op basis van een door de klant aangeleverd ontwerp dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Marcel Vermeulen constateert of een vermoeden heeft dat het door de klant gewenste sieraad in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Marcel Vermeulen het recht de overeenkomst te annuleren. Alle kosten die Marcel Vermeulen heeft moeten maken en alle schade die hij heeft geleden doordat het door de klant gewenste sieraad de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart Marcel Vermeulen voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het sieraad dat naar het ontwerp van de klant is vervaardigd.

  

ARTIKEL 16 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Marcel Vermeulen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Marcel Vermeulen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de (betalings)verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Marcel Vermeulen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
 3. Voorts is Marcel Vermeulen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Marcel Vermeulen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

  

ARTIKEL 17 GEHEIMHOUDING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Marcel Vermeulen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Marcel Vermeulen raadplegen, zie [link naar privacy beleid]. 

  

ARTIKEL 18 GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Marcel Vermeulen en de klant zullen zich maximaal inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen. Indien partijen het niet lukt het geschil in onderling overleg op te lossen, dan kan de klant zijn klacht voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken van de Federatie Goud en Zilver. Is het geschil nadat het is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken van de Federatie Goud en Zilver niet opgelost, dan kan het geschil worden voorgelegd aan Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken: www.degeschillencommissie.nl.  
 2. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Marcel Vermeulen is Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien een geschil wordt voorgelegd aan een rechter, dan is de rechter bevoegd in het arrondissement waar Marcel Vermeulen gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Marcel Vermeulen zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Winkelwagen